Работни пакети

Работен пакет 1: Управление и комуникация (месец 1 – месец 24)

 • Координация на процеса на изпълнение на проекта като Водещ партньор;
 • Комуникация, разпространение и промоция;
 • Разработване на План за регионален бранд и маркетинг.

Работен пакет 2: Разработване на обща методология и система за мониторинг за териториално развитие (месец 1 – месец 11)

 • Разработка на обща методология за териториален анализ и диагностика;
 • Разработка на обща методология за стратегическо планиране и мониторинг;
 • Обучение и работни срещи за ефективно използване на методологията за трансграничния регион;
 • Изготвяне на допълнителни инструменти за териториално развитие и мониторинг.

Работен пакет 3: Разработване на общи източници за анализ на териториалното планиране и стратегия (месец 3 – месец 23)

 • Оценка на необходимостта от обучение и вътрешно оборудване с цел създаване на бази данни;
 • Обществена поръчка на хардуер и софтуер, необходими за териториалната база данни,
 • Разработване на хармонизирана обща база данни за трансграничния регион Румъния – България.

Работен пакет 4: Анализ и диагностика на текущата ситуация в трансграничния регион (месец 1-месец 12)

 • Разработване на обща и хармонизирана картографска поддръжка за целия трансграничен регион,
 • Териториален анализ и събиране на данни,
 • Разработване на специализирани тематични проучвания,
 • Идентифициране на проблемите и териториалните различия,
 • Идентифициране на нуждите и потенциала в съответните територии на трансграничния регион.

Работен пакет 5: Разработване на Стратегия за териториално развитие на трансграничния регион Румъния- България и препоръки за политики (месец 10 – месец 17)

 • Разработване на обща стратегия за устойчиво териториално развитие,
 • Изграждане на партньорство за изпълнение на стратегията,
 • Организиране на обществени консултации и оценка на околната среда за Стратегията,
 • Изработване на План за действие,
 • Изготвяне на Зелена книга за трансграничния регион,
 • Одобрение на Стратегията.

Работен пакет 6: Разработване и изпълнение на пилотни проекти в трансграничния регион Румъния- България (месец 8 – месец 24)

 • Разработване на интегрирани пилотни проекти, разработени на ниво държава/ регион и община
 • Разработване и изпълнение на секторни/ тематични пилотни проекти.

НАГОРЕ