Проектни Резултати - ПП9

Работен Пакет - 4, Отчети по техническата дейностРп-4 обхваща Анализ и диагностика на текущата ситуация в транс-граничния регион, което се описва от следните дейност, както следва:

  • териториален анализ и събиране на данни за икономическите и социални показатели; изготвяне и диагностика на идентификатори за главните нужди по транс-граничния район;
  • изготвяне на SWOT анализи; определяне на нуждите и подготвяне на съответни услуги.

    Важна обща бележка за РП4 и РП 5: С цел създаване на необходимата координационна инфраструктура , на поддръжката на общия референтен слой земно покритие/земеползване, за съгласувано управление на риска и територията, както и за стратегически превантивни аналии и симулационни модели, е нужно установяването на „Териториална обсерватория“.


По-долу са представени за общ достъп документите свързани с РП-4 от страна на АУРЕ (ПП9), определени като Отчети по техническата работа по работен пакет - 4:

Дата Вид Заглавие
Октомври, 2013 г. ПП9-[РП4] - Попълненият формуляр на ПП9 (АУРЕ) за аналитичната част (Май - Октомври 2013 г.); Стратегически анализ на Община Русе и Диагностичен план за действие (Предложение за пакет от Инвестиционни проекти)
Януари, 2014 г. ПП9-[РП4] - Попълненият формуляр на ПП9 (АУРЕ) за аналитичната част (Май - Октомври 2013 г.); Стратегически анализ на Община Русе и Диагностичен план за действие (Предложение за пакет от Инвестиционни проекти) /Втора версия/
Януари, 2014 г. ПП9-[РП4] - Европейската мрежа от Регионални Центрове за Интегрирано Управление на Рискове и Територия
Януари, 2014 г. ПП9-[РП4] - Предложение за Европейска Мрежа от Регионални Центрове за ИНТЕГРИРАН РИСК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТАЖ (EN-RECIRT)