Проектни Резултати - ПП9

Работен Пакет - 3, Технически резултати


Работен Пакет - 3 (РП-3) се изпълнява от Партньор по Проекта №9 (ПП9) – АУРЕ-Екорегиони и обхваща „Изграждането на общи ресурси за териториално планиране, анализи и стратегия“.

Общата цел е да се разработи цялостна хармонизирана референтна пространствена база данни за земно покритие за транс-граничния регион, принадлежащи към Румъния, като част от общите информационни ресурси, необходими за изработването на обща стратегия за устойчиво териториално развитие и мониторинг на въздействието върху целия транс-граничен регион.

Хармонизираната пространствена база данни за земно покритие би трябвало да служи като референтна база за различните секторни от тематични слоеве, които биха могли да бъдат част от общи информационни ресурси, установени за транс-граничния регион. Чрез своята интеграция със съществуващи пространствени данни налични за региона на проекта, пространствената БД ще представлява гръбнакът на инфраструктура за пространствени данни (SDI), необходими за териториално планиране. Изработените данни за земното покритие имат за цел да бъдат интегрирани в системата „SmartCover“, която представлява Уеб-ГИС - портал, позволяващ лесен достъп до данните от потребители на местно и административно ниво, както и обществени структури.

Информация за архитектурата „SmartCover“ - Уеб-ГИС портала, можете да намерите на следната връзка:

ПП9-[РП3] - SmartCover - Ръководство, версия 1.0

Дейностите по РП-3 са неделимо свързани и с РП-1, РП-2, РП-4, както и описано в забележките към съответните пакети.

  Важна бележка: Във връзка с обективната невъзможност на държавните администрации да осигурят необходимата база да гео-портала за трансгранични хармонизирани пространствени данни( по работен пакет 3), АУРЕ –партньор 9 , пое създаването на гео-портала на основата на собствен ресурс и на технически ресурс, предоставен от Европейската комисия – DG JRC-IPSC, на основата на споразумение между АУРЕ и DG JRC.

 

Съдържание:

 1. Общ поглед на съществуващите данни
 2. Хардуер и софтуер
 3. Методология за Референтния слой - земно покритие
 4. Структура на Базата данни
 5. Маркетинг
 6. Обучителни семинари


ОБЩ ПОГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДАННИ

Очаквани действия да се направи преглед, оценка и подбор на съществуващите данни, системи, методи, информационни услуги и работни процеси, отговорни за разработването на хармонизирана SDI.

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ СА ПЪРВИТЕ СТРАНИ В ЕС, ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДИННА ТРАНС-ГРАНИЧНА РЕФЕРЕНТНА БАЗА ДАННИ - ЗЕМНО ПОКРИТИЕ

FIRST-EU-database-LC-ISO19144-lANDSCAPE

България и Румъния са първите страни в ЕС, при изработването на единна транс-гранична референтна база данни - земно покритие. Виж повече...

Моля, изберете следните свързани материали:
Дата Вид Заглавие
Юли , 2012 ПП9-[РП3] - ПЪРВА Европейска БД-земно покритие ISO19144-LANDSCAPE


ПАРТНЬОРСТВО С ОБЕДИНЕНИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА EK /EC-JRC/, ОТНОСНО РЕФЕРЕНТНИТЕ ДАННИ ПО ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА ОТ УСЛУГИ

Proposal for enlargement of the Common Strategy - BG-RO for the Danube region Предложение за разширяване на общата стратегия - България-Румъния за региона на река Дунав, свързани с оперативния капацитет и услугите с добавена стойност, в подкрепа на Дунавската стратегия и други водещи програми на ЕС. Виж повече...


Моля, изберете следните свързани материали:
Дата Вид Заглавие
Декември , 2013 ПП9-[РП3] - Европейска Дунавска Стратегия - EC-JRC, референтен слой - земно покритие

 

ХАРДУЕР И СОФТУЕР

Очаквани действия са доставка на техническо оборудване и нужните софтуерни продукти за крайните потребители.
Моля, изберете следните материали, относно Техническите резултати, както следва:

Дата Вид Заглавие
Септември , 2012 ПП9-[РП3] - Техническо задание, относно софтуерни продукти за Земно Наблюдение - ATCOR (Атмосферни корекции)
Септември , 2012 ПП9-[РП3] - Техническо задание, относно софтуерни продукти за Земно Наблюдение - Спътникови изображения
Септември , 2012 ПП9-[РП3] - Техническо задание, относно софтуерни продукти за ГИС
Септември , 2012 ПП9-[РП3] - Техническо задание, относно хардуерни компоненти и инфраструктура

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РЕФЕРЕНТНИЯ СЛОЙ-ЗЕМНО ПОКРИТИЕ

Очаквани действия са изграждане на специфична методология, с цел изработване на Обща референтна база данни.
Моля, изберете следните материали, относно Техническите резултати, както следва:

>
Дата Вид Заглавие
Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Първа валидация на данните за земното покритие
Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Концепция на софтуерната архитектура
Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Моделиране на класовете земно покритие за Транс-граничния референтен слой съгласно ISO 19144-2 (LCML)
Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Таблица с номенклатурата за земно покритие и класификационни Фишове/Паспорти на основните класове земно покритие за урбанизирани територии, основани на Land Cover Meta Language (LCML)
Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Изгражднае на общи ресурси за анализ и стратегия в териотриалното планиране - Въвеждаща презентация към методиката
Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Методика за качествен контрол на системата за идентификация на земеделските парцели като основна in-situ база данни за изграждане на референтния слой земно покритие
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Втора валидация на данните за земното покритие
Септември , 2014 ПП9-[РП3] - Общи Регионални ресурси за териториално управление, анализи, предотвратяване на риска и стратегическо планиране
Други свързани материали
Юли / 2012 ПП9-[РП2] - Първи подход за разработване на методологията за устойчиво териториално управление, като ИНТЕГРИРАН ЕЛЕМЕНТ на транс-граничната обща стратегия
Май / 2014 ПП9-[РП3] - Сътрудничество с JRC и инициативата за Дунавска Референтна Инфраструктура за Данни и Услуги (DRDSI)
Май / 2014 ПП9-[РП3] - Използване на данни от COPERNICUS и СИЗП за изграждане на трансгранични бази данни за земно покритие за страните от Дунавския Басейн

СТРУКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

Очаквани действия са разработване на технически спецификации за хармонизиране на данни и услуги до ниво 3 на оперативна съвместимост (синтактична); Предоставяне на хармонизирани пространствени данни и услуги за тематичните слоеве в рамките на проекта, както и обратното, интегрирането на тематични бази данни (БД) в хармонизираната такава, чрез разработване и поддръжка на WEB-GIS портал.
Установяване и разработка на системи и информационни услуги, които позволяват интегрирането на нови, хармонизирани пространствени БД и услугите със съществуващите информационни системи на общинско / областно ниво.
Моля, изберете следните материали, относно Техническите резултати, както следва:

Дата Вид Заглавие
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Архитектруни функционалности (Софтуерна архитектура)
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - SmartCover - Ръководство, версия 1.0
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Отчетен доклад за метаданните на спътниковите изображения - COPERNICUS CORE 01
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - SmartCover - Речник на данните, версия 1.0
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Матрица на съответствие между националните номенклатури и тези по INSPIRE
Август , 2014 ПП9-[РП3] - Отчетен доклад за метаданните на Базата данни в "SmartCover"
Други свързани материали
Декември , 2013 ПП9-[РП3] - Сътрудничество с JRC и инициативата за Дунавска Референтна Инфраструктура за Данни и Услуги (DRDSI)

МАРКЕТИНГ

Очаквани действия за постигането на тази цел, обуславят хардуерния пакет да бъде закупен от всеки партньор по проекта (ПП) и в последствие да бъдат доставени на местната администрация на ниво - всяка община / област. Заедно с подходящ софтуер (включително и ГИС-софтуер) преведен на български, румънски и английски езици, което ще позволява достъп, преглеждане, редактиране и анализ на пространствени данни. Координираният достъп до тези данни ще бъде осигурен чрез разработване на общ център за данни, споделен с Министерствата за териториално развитие, както в България така и в Румъния.
Моля, изберете следните материали, относно Техническите резултати, както следва:

Дата Вид Заглавие
Декември , 2013 ПП9-[РП3] - Отдел "MARS", в Обединения изследователски институт на ЕК - JRC, Потвърждения за: Най-добър плакат на срещата във Вилнюс, Литва
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Презентация на Общата териториална БД, на срещата в Крайова, Румъния
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Мрежата от регионални центрове по р. Дунав /Дунавска стратегия/ - потенциална свързаност с - DRDSI
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Брошура, SPATIAL-CBC, едностранно
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Брошура, SPATIAL-CBC, двустранно
Януари , 2014 ПП9-[РП3] - Плакат, Вилнюс, SPATIAL-CBC, 17.01.2014
Април , 2014 ПП9-[РП3] - Презентация на Общата териториална БД и на методиката за хармонизация по INSPIRE, на срещата на високо равнище в Института за Околна Среда и Устойчивост на DG JRC в Италия на 16.04.2014

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ

Очаквани действия са провеждане на работни семинари на общинско ниво, запитвания за данни от специфични организации структурирани в съответната форма, както и интервюта на ниво - Министерство. Основната цел на провежданите семинари е да се организира събиране на информация за необходимите данни и информационни продукти, необходими при дейности за териториално развитие.

 • Октомври, 2013

  Обучение на експерти от областните администрации и партньорите по проекта, в рамките РП3 базирани на Общата стратегия за устойчиво териториално развитие на транс-граничния регион България-Румъния, Програма за транс-гранично сътрудничество - Румъния-България 2007-2013
  Моля, изберете следните материали, относно Техническите резултати, както следва:
  Дата Вид Заглавие
  Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Програма на работния семинар, по РП3
  Октомври , 2013 ПП9-[РП3] - Сертификати за участие, изготвени за всеки един от участниците в Работния семинар, по РП3


  Можете да достъпите целия материал, относно проведения работен семинар в сградата на АУРЕ-Екорегиони, София, включващ подробна програма, представените презентации и снимки от срещата, на следния адрес предоставен по-долу: София – 21ви Октомври 2013 г. – Обучение на експерти от областните администрации и партньорите по проекта

 

НАГОРЕ