.

Проектни Резултати - ПП9

Работен Пакет - 2, Отчети по техническата дейностРП-2 обхваща изграждането на Общата методология и система за наблюдение на териториалното развитие, което се описва от следните дейности, както следва:

  • Подготвяне на общата методология за териториален анализ, като определяне и съпоставяне на Българо-Румънската планови и картографски системи;
  • Изготвяне на методологията за стратегическо планиране и наблюдение, посредством измервания и методи за партньорство и териториално планиране;
  • Курсове и работни срещи по изготвяне на методологията; подготвяне на инструменти за териториално развитие и наблюдение.

    Важна бележка: Част от тази методология е методиката за редовен мониторинг на промените в земно покритие и земеползване на основата на спътникови изображеиня с много висока разделителна способност, както и поддръжка и актуализиране на подтоянен референтен слой земно покритие / земеползване, изготвена от АУРЕ – партньор 9.


По-долу са представени за общ достъп документите свързани с РП-2 от страна на АУРЕ (ПП9), определени като Отчети по техническата работа по работен пакет - 2:

Дата Вид Заглавие
Август, 2012 г. PP9-[WP1-2] - INPUT FORM PP9 (ASDE) FOR THE FIRST INTERIM REPORT (WP 1 and WP 2) –ANALYTICAL PART
Август, 2012 г. PP9-[WP2] - FIRST APPROACH FOR THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR SUSTAINABLE TERRITORIAL MANAGEMENT AS AN INTEGRATED ELEMENT OF THE CROSS_BORDER COMMON STRATEGY