Разработки, доклади, предложения, осъществени от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция –ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)
Партньор 9, по водещ проект SPATIAL – Обща стратегия за устойчиво развитие на трансграничната област между Румъния и България (MIS ETC 171)Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ) е партньор №9 по водещ проект “SPATIAL” - Обща стратегия за устойчиво развитие на трансграничната област между Румъния и България (MIS ETC 171). Проектът се осъществява в рамките на Програма за Трансгранично Сътрудничество между България и Румъния (CBC-БГ-РУ).

Водещ партньор по проекта е Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, а от българска страна координацията се осъществява от Министерство на регионалното развитие на България – партньор 2.

Основните задачи, които АУРЕ трябваше да осъществи по проекта са:

  • Разработване на общи ресурси за териториално планиране, анализи и стратегии – описани в Работен пакет-3;
  • Участие в аналитичната част за подготовка на Общата стратегия, описана в Работен пакет-1;
  • Участие в разработване на обща методика и Система за мониторинг и териториално развитие – описани в Работен пакет-2;
  • Участие в анализи и диагноза за съществуващото състояние в трансграничния регион – описани в Работен пакет-4;
  • Участие в разработване на Стратегия за транс-гранично развитие - България-Румъния и препоръки за политики – описани в Работен пакет-5;

Главният резултат от проекта е създаване на обща разбираема пространствена база данни, която е първата по рода си за Европейския Съюз, трансгранична база пространствени данни, интегрирани и хармонизирани, в съответствие с Директива 02/2007/ЕО-INSPIRE и базирани на референтен слой земно покритие, по новия световен стандарт ISO 19144-2 (LCML).

Трансграничната база данни е реализирана върху иновативна платформа – SmartCover Architecture - Гео-портал, основан на отворен код и ориентиран към осигуряване на бързи и ефективни услуги за крайните потребители.

В процесът на осъществяване на трансграничната база данни и Гео-портала, освен с партньорите по проекта, АУРЕ работеше в тясно сътрудничество и с експерти от Европейската комисия – DG JRC-IES – MARS UNIT.

Особено значение има и предложената от АУРЕ, в проекта на стратегия, разработка за изпълителна структура – Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав (RCIMRT), която да отговаря за общата координация по изпълнение на бъдещата трансгранична стратегия, както и по поддръжката на референтния слой земно покритие и редовния мониторинг на промените за устойчиво управление на риска и територията. Тази структура e в изпълнение на решение на Министерски съвет на България, протокол 29 от 24.06.2013г. , както и на приет и утвърден Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе , по Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013“ (161b 0001/1.4-07/2010/001).


Отделните разработки, доклади, предложения, осъществени от АУРЕ по проекта са представени в тематични групи, по съответните работни пакети, както следва:

Допълнителна информация по проект SPATIAL можете да намерите на адрес SPATIAL-CBC.EU.


НАГОРЕ