Кратко описание на проекта

Проектът, наречен за кратко "ПРОСТРАНСТВЕН" (SPATIAL) e насочен към създаване на Обща стратегия за устойчиво управление на трансграничната територия между България и Румъния. Той предлага съвместен интегриран подход за целия трансграничен регион и обръща внимание на определени функционални области. По този начин проектът преодолява ограниченията, наложени от националните граници.

Прилагайки цялостен подход и отчитайки икономическите, социалните и екологичните елементи, стратегическият характер на проекта се подчертава от предложените дейности:

 • Идентифициране на елементи с потенциал;
 • Идентифициране на основни проблеми/ секторни области на анализ;
 • Изграждане на интегрирана и хармонизирана база данни;
 • Разработване на стратегия за целия трансграничен регион;
 • Намиране на начини за сътрудничество между властите и гражданите, и между всички заинтересовани страни от двете страни на Дунав;
 • Общ подход при осъществяване на инвестиционни проекти по Дунавската стратегия на Европейския съюз и по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода - 2014-2020г.

Проектът определя и изгражда рамка за сътрудничество, за да се улесни използването на капитала на територията с цел да благоприятства конкурентоспособността и иновациите в целия регион, както и да опазва и подобри околната среда.

Проектът "ПРОСТРАНСТВЕН" спомага за дефинирането на следващия финансов период (2014-2020) за двете държави чрез идентифициране и приоритизиране на интервенции с висока степен на въздействие за трансграничния регион в контекста на приоритетите за развитие на Европейския съюз.

Анализираната административна територия по проекта включва:

 • Седем окръга в Румъния: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълараш, Констанца;
 • Девет области в България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и Разград.

Общата площ е над 71 000 км2.



Трансгранично въздействие

Проектът ще осигури последователния и интегриран подход за развитие на долната част на река Дунав, която включва една от най-дългите граници в Европа, с 610км граница, от които 470 км по р. Дунав, важен структурен елемент на европейско равнище. Освен това, проектът ще осигури приемственост и ще постави основите за транснационална стратегия за развитие за целия Дунавски регион. Проектът, който е разработен на ниво NUTS III, обхваща територия от 71 930 кв. км, от които 54.66 % е румънска територия, а останалите 45.34% българска.

Проектът допринася за постигане на целите на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, като мобилизира хора, общности и икономически субекти от трансграничния регион Румъния – България за разработването на общи проекти за трансгранично сътрудничество и използване на ресурсите на двете страни. Стратегията цели създаване на обща рамка, обща визия за територията, която има общи характеристики и общи предизвикателства. Проектът"ПРОСТРАНСТВЕН", създава капацитет в подкрепа на споразуменията за партньорство на България и Румъния, очертаващи помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.

Водещ партньор е Министерство на регионалното развитие и публичната администрация, Румъния.

Единадесетте партньора по проекта от Румъния и България са:
2. Министерство на регионалното развитие (България)
3. Румънска асоциация на електронната и софтуерна индустрия, филиал Олтения (Румъния)
4. Център за консултации и мениджмънт на проекти – Европроект (Румъния)
5. Национална администрация на мелиорациите (Румъния)
6. Областна администрация – Плевен (България)
7. Агенция за развитие на човешките ресурси (България)
8. Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе (България)
9. Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (България)
10. Българска асоциация за алтернативен туризъм (България)
11. Община Велико Търново (България)
12. Асоциация на Дунавските общини (България)

Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ е партньор по проекта, отговарящ основно за:

 • създаване на интегриран референтен слой земно покритие за трансграничната територия, по новоприетия стандарт ISO 19144-2 и в съответствие с Европейска директива 02/2007 – INSPIRE;
 • осигуряване на възможности за хармонизирани и потребителски насочени промени в съществуващите пространствени бази данни, свързани с териториалното планиране, управление и инвестиционно проектиране, чрез създаване на необходимата софтуерна инфраструктура;
 • улесняване на административните нива (местно, регионално, национално, европейско) за редовен мониторинг на промените, хармонизация на данните, планиране и превенция на риска, постоянно укрепване на оперативния капацитет, чрез изграждане на Регионален център за интегрирано управление на риска за региона на Долен Дунав;
 • заедно с водещите министерства от двете страни и други партньори по проекта, да съдейства за разширяване на добрата практика и за други трансгранични територии в Дунавския регион;
 • достъп до информация за осигуряване на граждански контрол при спазване на съответните правила на достъп.

Обща стойност на проекта: 6.813.222,50 EUR

Взетите под внимание цели са:

 • Реализиране на цялостна оценка на социалното, икономическото и териториалното сближаване и икономическата конкурентоспособност на трансграничен район Румъния – България;
 • Разработване на стратегия за устойчиво териториално и икономическо развитие на трансграничния район Румъния – България;
 • Създаване на подробна и оперативна база данни за територията на трансграничния район Румъния – България;
 • Разработване и прилагане на ефикасни и устойчиви териториални инструменти за мониторинг, включително и чрез създаване на Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав;
 • Разработване и прилагане на съответни пилотни проекти, като основен принос за по-нататъшно трайно изпълнение;
 • Повишаване на осведомеността в трансграничния район Румъния – България за общите проблеми и устойчиви решения в зоната и за ефективно промотиране на региона, както и планиране на риска и възможни последствия от управленски решения и реализирани проекти.

Целеви групи

 • Централната и местна власт представляват органите, отговорни за териториалното и градско развитие в Румъния и България, затова те имат ключова роля за приложението на стратегията.
 • Бизнес средата и другите заинтересовани групи носят частен финансов потенциал за увеличаване на бюджета за определени обществени интервенции.
 • Изследователски институции и университети са една от най-важните целеви групи, които могат да предложат иновативни подходи за бъдещо развитие.
 • Гражданското общество - ключов момент за осигуряване на успеха на проекта.
 • Партньори от други европейски страни, по водещи Европейски регионални програми, като Дунавската стратегия, Черноморската и Балтийската стратегия.

НАГОРЕ